Algemene voorwaarden van Engelen kracht centrum

Artikel 1. Definities

 1. Engelen krachtcentrum/ sherry’s light is:  Mascha Platell Narold als coach healer of cursus/workshop leider
 2. Deelnemer:         De wederpartij van Engelen krachtcentrum
 3. Behandeling:      Diverse behandelingen op basis van Sjamanisme , engelen therapie aangeboden door engelen kracht centrum of door engelen kracht centrum zelf ontwikkelde methodes.
 4. Evenement:        èèn- of meer-daagse cursussen en workshops die door Engelen krachtcentrum worden gegeven.
 5. Overeenkomst:   De gemaakte afspraak voor een sessie of traject of evenement.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Op alle overeenkomsten tussen engelen kracht centrum is enerzijds en de deelnemer anderzijds zijn onder uitdrukkelijk uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de deelnemer de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de deelnemer.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Engelen kracht centrum uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Engelen kracht centrum en de deelnemer komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de deelnemer of een mondelinge bevestiging hiervan of foor uitvoering van Engelen kracht centrum van haar werkzaamheden.
 2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de deelnemer inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Engelen kracht centrum schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling of het gehele evenement. Na afloop van een behandeling of evenement kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. De deelnemer wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de deelnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 3. Engelen kracht centrum is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de deelnemer surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd of in verzuim is. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Engelen kracht centrum zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van een behandeling dient uiterlijk 72 uur voor het afgesproken tijdstip met bevestiging van Engelen kracht centrum te geschieden. Voor annulering van behandelingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Bij annulering tot 72 uur voor aanvang van een behandeling is de deelnemer geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 72 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd. In overleg de afspraak verzetten is in bepaalde situaties uiteraard mogelijk. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de deelnemer alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
  • Indien de deelnemer zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling, is de deelnemer 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
 2. Annulering van een evenement dient uiterlijk 72 uur voor het afgesproken tijdstip met bevestiging te geschieden. Voor annulering van een evenement gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Bij annulering tot 72 uur voor aanvang van een evenement is de deelnemer geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 72 uur voor aanvang van het evenement is de deelnemer 100% van het bedrag voor het evenement verschuldigd. In overleg het evenement verzetten is in bepaalde situaties uiteraard mogelijk. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de deelnemer alsnog 100% van het bedrag voor het evenement verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
  • Indien de deelnemer zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een evenement, is de deelnemer 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
 3. Engelen kracht centrum is in alle redelijkheid gerechtigd een reeds geplande behandeling of evenement te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. Engelen kracht centrum zal dit naar vermogen zo ruim mogelijk voor het afgesproken tijdstip aan de deelnemer kenbaar maken. Deelnemer heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door Engelen kracht centrum te annuleren zonder dat deelnemer hiervoor kosten aan

Engelen kracht centrum verschuldigd is.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht

 1. Engelen kracht centrum zal alle informatie betreffende de deelnemer die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Engelen kracht centrum daartoe wettelijk verplicht is of aan Engelen kracht centrum hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen. De desbetreffende deelnemer/ klant geeft ook vertrouwen dat de informatie met wat de aanbieder geeft op dezelfde manier wordt om gegaan.
 2. Engelen kracht centrum zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar eventuele medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.
 3. De privacy verklaring van Engelen kracht centrum kan je hier vinden ; https://engelenkrachtcentrum.nl/privacy-statement/

 

 1. Artikel 7. Tarieven
 2. De tarieven voor behandelingen en evenementen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verblijfskosten tav een evenement en of boeken, studie materiaal en andere heffingen. De betalingen worden altijd incl. btw uitgevoerd aan Engelen kracht centrum.

 

Artikel 8. Betaling en facturering

 1. Een behandeling en/ of traject dient direct op de aangegeven datum van de factuur per bank te worden voldaan. Op verzoek van de deelnemer kan een factuur worden verstrekt.
 2. Een evenement dient voorafgaande aan het evenement per bank te worden voldaan. Op verzoek van de deelnemer kan er een kwitantie worden verstrekt.
 3. Ingeval een behandeling of evenement wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal de deelnemer hiervoor van Engelen kracht centrum een factuur ontvangen.
 4. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de Engelen kracht centrum te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de behandeling door Engelen kracht centrum is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. Engelen kracht centrum geeft op geen enkele wijze een geneeskundige behandeling of garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van haar behandeling(en) of evenement bij deelnemer voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Engelen kracht centrum. Engelen kracht centrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. Engelen kracht centrum is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de deelnemer door Engelen kracht centrum mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van Engelen kracht centrum voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Engelen kracht centrum beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de deelnemer.
 6. De deelnemer is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij Engelen kracht centrum aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening door Engelen kracht centrum is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door Engelen kracht centrum die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Noord-Holland bevoegd.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

11.1. De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Engelen kracht centrum ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde software berusten bij Engelen kracht centrum, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Engelen kracht centrum heeft ook het uitsluitende auteursrechten op de werken.
11.2. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 11.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Engelen kracht centrum is het niet toegestaan om enig door Engelen kracht centrum aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, te kopiëren, te reverse-engineeren, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

11.4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

 

Een kopie van deze algemene voorwaarden is ook op te vragen via info@engelenkrachtcentrum.nl

Laatste versie is 1.1, herzien en gepubliceerd op 22 – 4 -2020 te Purmerend

Mascha Platell Narold te Purmerend